دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 293-563