دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 771-960