دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 565-770 
الهیات سلبی در اندیشۀ ابن‌سینا

صفحه 585-605

10.22059/jpht.2018.241459.1005506

مهناز تبرایی؛ محمدعلی عباسیان چالشتری؛ سیدعلی علم‌الهدی؛ ناصر محمدی