هدف و هدفمندی مؤلفۀ معنابخشی در حادثۀ عاشورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

واقعۀ عاشورا از حوادث و پدیدارهای مهم تاریخ بوده که تاکنون بخش عظیمی از پژوهش‌های محققان را به خود اختصاص داده است. اما با وجود این واقعیت، واقعۀ پیش‌گفته، از منظر پژوهشگران حوزۀ فلسفۀ دین و معنای زندگی دور مانده است. این پژوهش کوشش معنامحورانه‌ای در باب حادثۀ عاشوراست که به مؤلفۀ هدف در عاشورا می‌پردازد و اهداف و انگیزه‌هایی را ذکر می‌کند که محل توجه و عنایت امام حسین (ع) در کربلا بوده است. اهدافی چون: بیداری امت پیامبر از غفلت و جهالت، نجات امت از مادی‌گرایی و برقراری عدالت، اصلاح امور، نه جنگ و ... غنای معنایی بالا و بی‌نظیری دارد و به‌علاوه معنای جدیدی از تلفیق دو معنای هدف یعنی هدف الهی و هدف فردی را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. * قرآن کریم.

  1. نهجالبلاغه.
  2. آیت‌اللهی، حمید رضا (1392). سنجه‌هایی در دین‌پژوهی معاصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  3. بیات، محمد رضا (1394). دین و معنای زندگی در فلسفۀ تحلیلی، تهران: دانشگاه ادیان و مذاهب.
  4. جعفری تبریزی، محمد تقی (1387). امام حسین شهید فرهنگ پیشرو انسانیت، تهران: مرکز نشر آثار علامه جعفری (الکترونیکی).
  5. رحمانی اصل، محمد رضا (1389). تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون معنای زندگی، معرفت: 153 ـ 162.
  6. رحیم‌پور ازغدی، حسن (1385). حسین (ع)؛ عقل سرخ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  7. سنگری، محمد رضا (1388). آیینه در کربلاست، پژوهش و نگارشی نو در بازشناخت نهضت عاشورا، تهران: قدیانی.
  8. سید ابن‌طاووس (1383). لهوف، ترجمۀ علیرضا رجالی تهرانی، قم: انتشارات نبوغ.
  9. .شهیدی، سید جعفر (1359). پس از پنجاه سال، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  10. شیخ صدوق. ابوجعفر محمدبن علی (1392). امالی، ترجمۀ حسین عابدی، جلد 1، تهران: آدینۀ سبز.

  11. شیخ مفید، محمدبن محمدبن نعمان (1384). الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ترجمه و شرح سید هاشم رسولی محلاتی، جلد 2، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  12. طباطبایی، محمد حسین (1388). بررسی‌های اسلامی، جلد 1 و 2، قم: بوستان کتاب.

  13. علیزمانی، امیر عباس؛ دریانی اصل، مریم (1389). الهیات تطبیقی، ادیان و مذاهب 1: 97 ـ 108.

  14. کریمی قدوسی، زینب؛ علیزمانی، امیرعباس (1390). بررسی دیدگاه تدئوس متز در باب خدا و معنای زندگی و نقد آن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)، فلسفه و کلام اسلامی، شمارۀ 1: 63 ـ 92.

  15. کریمی، زهرا (1396). همدرد دردائل «پژوهشی معنامحورانه پیرامون حادثۀ عاشورا»، تهران: شاپرک سرخ.

  16. کونگ، هانس (1389). خدا در اندیشۀ فیلسوفان غرب، ترجمۀ حسن قنبری، ج 1، تهران: ادیان و مذاهب.

  17. مجموع نویسندگان. (1386). فرات حیات، قم: معارف.

  18. مطهری، مرتضی (1381). حماسۀ حسینی، جلد 2، تهران: انتشارات صدرا.

  19. مهاجرانی، سید عطاءالله (1378). پیام‌آور عاشورا، تهران: انتشارات اطلاعات.

  20. مهدوی آزادبنی، رمضان (1386). معنای زندگی انسان و نقش خلاقیتزایی دین، اندیشۀ نوین دینی، شمارۀ 9: 53 ـ 72.

  21. نصری، عبدالله (1396). آریگویی به زندگی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.