شلنبرگ، هیک و سوئین‌برن در مواجهۀ با مسئلۀ خفای الهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری کلام، دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد اصفهان (خوراسگان)؛ ایران

2 دانشیار گروه فلسفۀ دین، دانشگاه تهران؛ ایران

چکیده

 خفای الهی مسئله‌ای است که یکی از براهین مهم کنونی به نفع الحاد به‌شمار می‌رود. ما در این مقاله سعی داریم دیدگاه‌های این سه فیلسوف دین معاصر، جان شلنبرگ، جان هیک و ریچارد سوئین‌برن را در مورد خفای الهی بررسی کنیم. جان شلنبرگ خفای الهی را در تضاد با عشق الهی می‌داند و معتقد است که لازمۀ عشق الهی این است که خداوند مدرک کافی برای وجودش را در اختیار انسان‌های مستعدی قرار دهد که قصوری در این زمینه ندارند. در دسترس بودن چنین مدرکی به‌منزلۀ پنهان نبودن خداوند خواهد بود. اما از دیدگاه شلنبرگ خداوند چنین نکرده است، بنابراین اساساً خدایی وجود ندارد. از دیدگاه هیک برای حفظ اختیار شناختی و اخلاقی ما ضروری خواهد بود که خداوند پنهان باشد. ریچارد سوئین‌برن معتقد است که پنهان بودن خداوند سبب می‌شود که ما بتوانیم سرنوشتمان را خودمان انتخاب کنیم. بنابراین از نظر وی خفای الهی برای تحقق انتخاب اصیل سرنوشت برای ما ضروری است. نتایجی که از بررسی‌های این مقاله به‌دست می‌آید، این است که خفای الهی الحاد را توجیه نمی‌کند. در عین حال دلایل هیک و سوئین‌برن در توجیه خفای الهی بر مبنای اختیار نیز اثبات نمی‌کنند که عدم تحقق خفای الهی با اختیار انسان‌ها منافات دارد.

کلیدواژه‌ها


. حسینی، نصیر احمد، عبدالرسول، کشفی (1393). تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئلۀ خفای الهی، پژوهشنامۀ فلسفۀ دین، شمارۀ 12: 2.
2.حسینی، نصیر احمد (1392). نقد برهان خفای الهی با تکیه بر آرای موزر، مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، تهران.
3.علیزمانی،امیر عباس،بتول، زرکنده (1393). اختفای الهی بهمثابة مصداقی از شر بی‌وجه، جستارهای فلسفۀ دین، شمارۀ3: 2.
4.Hick‚John. (1989). An Interpretation of Religion‚London:Macmillan.
5. ـــــــــــــــــ ـ(1988). Faith and Knowledge‚ London:Macmillan.
6. ـــــــــــــــــ(1985). Evil and the God of Love‚ London:Macmillan.
7. ـــــــــــــــــ(1983). The Second Christianity‚ London:SCM Press.
8.Howard-Snyder‚ Daniel & Paul.k. Moser.(2002) “Introduction: The Hiddenness of God” In Daniel  Howard-Snyder & Paul.k. Moser(ed) ‚ Divine Hiddenness New Essays‚ Cambridge: Cambridge University Press.
9.Swinburne‚Richard. (1987).”Knowledge from Experience‚ and the Problem of  Evil‚” in William J.abraham and Steven W.Holtzer(ed) ‚ The Rationality of Religious Belief Oxford:Clarendon Press.
10. ـــــــــــــــــ(1981). Faith and Reason‚Oxford:Clrandon Press.
11. ـــــــــــــــــ(1979). The Existence of God‚ Oxford:Clarendon Press.