بررسی نظریۀ امر الهی از دیدگاه ویلیام جی. وین‌رایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

از دیرباز دین و اخلاق دو عنصر مهم و اساسی در زندگی آدمی تلقی شده‌اند و نسبت بین این دو نیز، همیشه مسئلۀ بحث‌برانگیزی بوده و هست. از این‌رو مسئلۀ اصلی و عمدۀ این مقاله نیز بر محور این مسئلۀ اساسی استوار است و برآنیم که دیدگاه وین‌رایت در زمینۀ این پرسش را بررسی کنیم. در همین زمینه نظر وی را دربارۀ نظریۀ اخلاقی کانت، به‌ویژه نظر کانت در خصوص خودآیینی بیان و بررسی خواهد شد و سپس ارزیابی وین‌رایت در باب دلایل له و علیه نظریۀ امر الهی را شرح خواهیم داد. سپس روشن می‌شود که از دیدگاه وین‌رایت نقدهای وارد بر نظریۀ امر الهی را می‌توان پاسخ داد و دلایل بسیاری در دفاع از نظریۀ امر الهی وجود دارد. در نهایت وین‌رایت از طریق مقایسۀ نظریۀ امر الهی با سایر نظریه‌های موجود در باب تبیین رابطۀ دین اخلاق و مسائل اخلاقی، به این نتیجه می‌رسد که نظریۀ امر الهی با وجود کاستی‌هایش، در حال حاضر بهترین نظریه برای تبیین مسائل اخلاقی است. به‌طور کلی چنین به‌نظر می‌رسد که نظریۀ امر الهی نسبت سایر نظریات اخلاقی، از عینیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 1. آدامز، رابرت (1386). نظریه امر الهی، ترجمۀ سید محمود موسوی، مجلۀ نقد و نظر، دورۀ 12، شمارۀ 46 - 45: 115 – 77.
 2. جوادی، محسن؛ شهریاری، شیما (1393). نظریه انگیزش الهی زاگزبسکی درباره نسبت دین و اخلاق، پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) سال دوازدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان.
 3. فنایی، ابوالقاسم (1384). دین در ترازوی اخلاق، مؤسسۀ فرهنگی صراط.
 4. مروارید، محمود؛ همتی مقدم، احمد رضا (1389). خوبی، الزام اخلاقی و امر الهی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 5. وین‌رایت، ویلیام جی (1392). اندیشه و نظر: مسیحیت و فلسفه، ترجمۀ انشالله رحمتی، اطلاعات حکمت و معرفت، شمارۀ 1: 51 - 49.
 6. ـــــــــــــــــــ (1390). فلسفۀ دین، ترجمۀ علیرضا کرمانی، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
  1. Adams, Robert Merrihew (1987).A Modified Divine Command Theory, The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology, New York: Oxford University Press.
  2. ـــــــــــــــــــ. (1999). Finite and Infinite Goods. New York: Oxford University Press.
  3. Hare, John (2010). “Religion and Morality”, In Encyclopedias on Philosophy, Stanford Encyclopedia of philosophy, Internet Encyclopedia of philosophy.

10. Idziak, Janine Marie (1989). In Search of “Good Positive Reasons” for an Ethics of Divine Commands: A Catalogue of Arguments. Faith and Philosophy 6: 47-64.

11. Kant, Immanuel (1964). Groundwork of the Metaphysic of Morals. Trans. by H.J. Paton. New York: Harper & Row.

12. Linda Zagzebski (2004). “Religion and Morality,” in William J. Wainwright, ed., The Oxford Handbook for Philosophy of Religion. New York: Oxford University Press.

13. Linda Zagzebski (2007). philosophy of religion,An Historical Introduction ,Oxford :Blackwell Publishing Ltd.

14. Mark C. Murphy (2001). “Divine Authority and Divine Perfection,” International Journal for Philosophy of Religion 49. 

15. Plato (1997). Complete Works, In John M. Cooper, ed., Indianapolis/ Cambridge,  Hacckett  Publishing Company.

16. Paley, William, Principles of Moral and Political Philosophy, 4th American ed. Boston: John West, 1819, pp. 61–2. Quoted in Wainwright .William. J, Religion and morality, p. 107

17. Quinn, Philip. L (1979). “Divine Command Ethics: A Causal Theory,” in Idziak, Divine Command Morality. Henceforth Quinn .

18. Schneewind. J. b (1991). Modern Moral Philosophy” In companion to Ethics, Ed. Peter, Singer .

19. Silber, john. R (2002). The Compernican Revolution in Ethics, in Critical Assessment, Ruth F Chadwich, USA :Routledge.

20. Wainwright .William. J (2005). Religion and morality, Ashgate Press, 2005.