نسبی‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی گادامر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

چکیده

یکی از ادعاهای اصلی هرمنوتیک فلسفی گادامر، نسبی‌گرا نبودن آن است. اما این هرمنوتیک در سه ساحت به نسبی‌گرایی دچار خواهد بود. اولین ساحت، مربوط به حقیقت و واقعیت بوده که به دلیل تعریف پدیدارشناختی گادامر از حقیقت، این هرمنوتیک گرفتار نسبی‌گرایی در واقعیت است. دومین و سومین ساحت، به معنا و فهم مربوطند که به این‌ترتیب هرمنوتیک فلسفی او گرفتار نسبی‌گرایی معناشناختی و نسبی‌گرایی فهم‌شناختی هم هست. گادامر تلاش کرده است که با مبنا قرار دادن سنت و زبان که به هم مربوطند، بر اساس مبنای عمومیت‌گرایی، از نسبیت تخلص یابد، ولی با شرایطی که برای زبان و سنت برشمرده و آنها را متغیر دانسته است و تأثیر آن بر افق هر مفسر را نیز متفاوت می‌داند، در عمل نتوانسته است مبنای مناسبی برای مطلق‌گرا شدن هرمنوتیک خود فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


 1. سنکی، هاوارد (1381). بررسی پنج روایت از نسبی‌گرایی شناختی، ترجمۀ پیروز فطوره‌چی، تهران، مجلۀ ذهن، بهار، شمارۀ 9: 55 - 66.
 2. عرب صالحی، محمد (1389). فهم در دام تاریخینگری، تهران، چ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
 3. گروندن، ژان (1391). درآمدی به هرمنوتیک فلسفی، ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، چ اول: انتشارات مینوی خرد.
 4. واعظی، احمد (1385). درآمدی بر هرمنوتیک، تهران، چ سوم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
 5. هایدگر، مارتین (1385). متافیزیک چیست؟ ترجمۀ سیاوش جمادی، چ سوم، تهران: انتشارات ققنوس.
  1. Baghramian, M (2004). Relativism, First published, by Routledge, LONDON AND NEW YORK.
  2. Bernstien, R (1983). Beyond Objectivism and Relativism, University of Pennsylvania, Press Philadelphia.
  3. Bilen, O (2000). The Historicity of Understanding and the Problem of Relativism in Gadamer's Philosophical Hermeneutics, Washington ,D.C. ,The Council for Research in Values and Philosophy.
  4. Dostal, R (1994).The Experience of Truth for Gadamer and Heidegger, p 47 – 68 in Hermeneutics And Truth, The USA,  Northwestern University Press.
  5. Gadamer, H (2004). Truth And Method, continuum LONDON • NEW YORK.
  6. ـــــــــــــــــــ(2013).Truth And Method , Bloomsbury Academic.
  7. Grondin, J (1990).Hermeneutics and Relativism, published in Festivals of Interpretation, Essays on Hans-Georg Gadamer’s Work, State University of New York Press, Ablany.
  8. Harre, R. , Krausz , M (1996). Varieti's of Relativism; First published, by Cambridge  USA and Oxford UK.
  9. Heidegger, M (1962). Being And Time, Blackwell PublishersLtd.
  10. Hintikka, H (1972). Semantics for Propositional Attitudes, in A.Marras (ed.) Intentionality,Mind and Language, Chicago: University of Illinois Press: 457–72.
  11. Pelton ,S (2005). Gadamer And Universality (The Concept of  Universality in Gadamer’s Theory Of Hermeneutics), McMaster University, A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts.
  12. Wright , K (1990).Festivals of Interpretation, Essays on Hans-Georg Gadamer’s Work, State University of New York Press, Ablany.
  13. Wachterhauser, B (1994). Hermeneutics And Truth,The USA,  Northwestern University Press.