دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-187 
حق طبیعی در اندیشۀ فارابی

صفحه 23-48

10.22059/jpht.2019.268751.1005610

اکبر فلاح نژاد؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ علی محمد فلاح زاده