دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 541-713 
تحلیل رابطۀ صفت حیات با سایر صفات الهی از منظر فخر رازی

صفحه 661-681

10.22059/jpht.2020.293236.1005714

امیرحسین منصوری نوری؛ فاطمه کوکرم؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی