دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 189-342 
بررسی تطبیقی جبر و اختیار از دیدگاه لایب‌نیتس و علامه طباطبایی

صفحه 317-342

10.22059/jpht.2019.286828.1005685

سید حسن بطحایی؛ لیلی خیدانی؛ احمد حسین فلاحی؛ محمد رضا آقا جانی قناد