انکار معقولیت باور به وجود خدا و راه‌حل متفاوت معرفت‌شناسی فضیلت‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، جامعه المصطفی، مشهد، ایران

چکیده

معقولیت باور به وجود خدا مهم‌ترین مسئلۀ معرفت‌شناسی دینی است. معرفت‌شناسی فضیلت‌محور در تقریر خانم زاگزبسکی ضمن نقد نگاه برون‌گرایانه و فردگرایانۀ معرفت‌شناسی اصلاح‌شده، بر اختیاری بودن باور و تأثیرپذیری آن از اجتماع تأکید می‌کند. در این دیدگاه حجیت باور دینی بر مبنای فضیلت «اعتماد معرفتی» به خود و به دیگر افراد جامعۀ معرفتی تبیین می‌شود. در نتیجه باور مؤمنان به وجود خداوند در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، می‌تواند مبنای حجیت باور من به وجود خدا باشد. این مسئله در استدلالی که برتری جهانشمولی معرفتی را بر خودمختاری معرفتی و خودرأیی معرفتی نشان داده، تبیین شده است..

کلیدواژه‌ها


 1. زاگزبسکی، لیندا (1392). معرفت‌شناسی، ترجمۀ کاوه بهبهانی، تهران: نی.
  1. Benton, M ;(2014). Believing on authority. European journal for philosophy of religion, December, p 1-14.
  2.   DePaul, M; Zagzebski, L ;(2003). Ethical and Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology, Oxford: Clarendon Press.
  3. Plantinga, A ;(1982). The Reformed Objection to Natural Theology. Christian Scholar Review, 11(3), p 196.
  4. ـــــــــــــــــ(2000). Warranted Christian Belief, New York: Oxford University Press.
  5. Zagzebski, L ;(1993). Religious Knowledge and Virtues of the Mind, in Rational Faith: Catholic Responses to Reformed Epistemology, University of Notre Dame Press, 199-225.
  6. ــــــــــــــــــــ (2010). Exemplarist virtue theory, Metaphilosophy, 41(1-2), 41-56.
  7. ــــــــــــــــــــ (2012). Religious Authority, in: Epistemic Authority: A Theory of Trust, Authority, and Autonomy in Belief, Oxford University Press; 181-203
  8. ــــــــــــــــــــ (2013) A Defense of Epistemic Authority, Res philosophica, 90(2),293-306.

10. ــــــــــــــــــــ (2001). A virtue epistemology: essays on epistemic virtue and responsibility, Oxford: Oxford University Press.

11. ــــــــــــــــــــ (1997). Virtue in Ethics and Epistemology, Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, 71, 1-17.

12. ــــــــــــــــــــ (2000). From Reliabilism to Virtue Epistemology, the Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy, 5, 173-179.

13. ــــــــــــــــــــ Is it reasonable to believed God? True Family lecture, St. Thomas More, 6-20.

14. ــــــــــــــــــــ (1996) Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.