دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 343-540