دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، مهر 1399، صفحه 343-540