روش ایجاد تحول فرهنگی - اجتماعی با الهام از اهداف قرآن در سیر نزول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/دانشیار

چکیده

درعلوم قرآن ضمن مباحث مربوط به نزول قرآن،از اهداف نزول قران بحث میشود؛ درکتاب خدای حکیم، 29 هدف برای قران شماره شده است؛ مطالعه اهداف با توجه به تکرار بیان آنها در آیات قرآن، نوع مخاطبان آیات،کیفیت توزیع در سور و اغراض آنها و دوره های رشد اجتماع مؤمنان قابل ارزیابی است. این مطالعه از جنبه مدیریتی پژوهشگران را درشناخت روشهای آغاز پدیده تحول وگسترش آن دراجتماع مساعدت می کند.دراین مقاله نتائج تحولی و تربیتی توزیع آیات دردوره ابتدای ظهور اسلام که پیامبر دعوت خود را علنی کرده اما مسلمانان در خفا به سر می بردند، بررسی می شود.باعنایت به ارتباط سؤال پژوهش با سیر نزول آیات اهداف قرآن، پژوهش مذکور به سبک تفسیری تنزیلی صورت بسته است.کلید تحول بابیان هماهنگی قران با نیازهای فطری زده میشود. مردم در برابر تحول، به دوجریان اکثری مقاوم دربرابر تغییر وتحول،و اقلیت همگام با تحول تقسیم می شوند.برای تغییر موضوع گروه اول باید بر موضع هشدار و تهدید و ترهیب پافشاری کرد و به شبهات آنها پاسخ داد.و درباره گروه دوم باید هدایت آنها در مراتب رشد و کمال را از دوراه تبیین مسائل، و پاسخ به شبهات معارضان پیگیری کرد.همچنین به وصول به خواستهای ذاتی و فطری دلگرم نگه داشت.دراین میان رهبران و مجریان تحول نیز،بااطلاع از سنتهای الهی درحمایت قطعی از خود وهمراه دیدن خود باصف تحول گران تاریخ و اطمینان از نجات و رستگاری و پاداشهای الهی در صورت باقی ماندن بر راه اصلاح گری مطمئن شوند.اهداف قران درمرحله اول نزول سوره ها این معارف ارزشمند را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها