استدلال شواهدی ویلیام رو از شر و پاسخ "خداباوران شکاک" به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد گروه فلسفه، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

امروزه در جهان غرب، تقریرهای متنوع ویلیام رو از استدلال شواهدی شر، کانون اصلی مباحث فعلی در زمینۀ مسئلۀ شر را به خود اختصاص داده است. رو در یکی از این صورتبندی‌ها تلاش کرده است که با ارجاع به مصادیق خاصی از رنج‌های شدید احتمال وجود شر گزاف را نشان دهد و از این طریق، باور خداناباوران به نبود خدا را موجه جلوه دهد. در این میان، گروهی از فیلسوفان خداباور که به «خداباوران شکاک» معروفند، تلاش کرده‌اند که نشان دهند اگر خدایی وجود داشته باشد، کاملاً معقول است که بپذیریم انسان‌ها در موقعیتی معرفتی قرار ندارند که همیشه بتوانند در خصوص تمام افعال و مقاصد الهی داوری کنند. همین امر سبب می‌شود که ما نتوانیم دلیل یا دلایل توجیه‌گرِ خداوند در تجویزش به آنچه در نظر ما مصداقی از شر گزاف جلوه می‌نکند را دریابیم. در این نوشتار در پی آن هستیم تا با تمسک به نگرش خاص این گروه، توجیه‌ناپذیریِ روایت رو از استدلال شواهدی شر را نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


 1. کلینی، محمد‌بن یعقوب (1388). ترجمه اصول کافی، ترجمۀ لطیف راشدی، جلد 1، قم: اجود.
  1. Alston, W. P. (1996a). The Inductive Argument from Evil and the Human Cognitive Condition. in The Evidential Argument from Evil, Bloomington: Indiana University Press, 97-125.
  2. ____________ (1996b). Some (Temporarily) Final Thoughts on the Evidential Argument from Evil. in The Evidential Argument from Evil, Bloomington: Indiana University Press, 311–332.
  3. Bergmann, M. (2001). Skeptical Theism and Rowe's New Evidential Argument from Evil. Noûs 35(2), 278-296.
  4. ____________(2009). Skeptical Theism and the Problem of Evil. in Oxford Handbook to Philosophical Theology, Oxford University Press, 374-399.
  5. ____________(2012). Commonsense Skeptical Theism. in Reason, Metaphysics, and Mind, New York: Oxford University Press, 9-30.
  6. Dougherty, T. (2012a). Reconsidering the Parent Analogy: Unfinished Business for Skeptical Theists. International Journal for Philosophy of Religion 72(1), 17-25.
  7. ___________(2012b). Skeptical Theism. Retrieved from The Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/entries/skeptical-theism/
  8. Draper, P. (1996). The Skeptical Theist. in The Evidential Argument from Evil, Bloomington: Indiana University Press, 175-192.

10.Howard-Snyder, D.(1996a). Introduction. in The Evidential Argument from Evil, Bloomington: Indiana University Press.

11._________(1996b). The Argument from Inscrutable Evil. in The Evidential Argument from Evil, Bloomington: Indiana University Press, 286-310.

12.------------- (1999). God, Evil, and Suffering. in Reason for the Hope Within, Michigan: Eerdmans, 76-115.

13.------------- Bergmann, M. (2004). Evil Does Not Make Atheism More Reasonable than Theism. in Contemporary Debates in Philosophy of Religion, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 13-25.

14.------------- (2009). Epistemic Humility, Arguments from Evil, and Moral Skepticism. in Oxford Studies in Philosophy of Religion, Oxford: Oxford University Press, 17–57.

15.Howard-Snyder, F., Howard-Snyder, D. (1999). Is Theism Compatible with Gratuitous Evil? American Philosophical Quarterly 36(2), 115-130.

16.McBrayer, J. P. (2010). Skeptical Theism. Philosophy Compass 5(7), 611–623.

17.Plantinga, A. (1996). Epistemic Probability and Evil. In The Evidential Problem of Evil. Indiana University Press, 69-96.

18.Rea, M. C. (2013). Skeptical Theism and the “Too Much Skepticism” Objection. In The Blackwell Companion to the Problem of Evil, Wiley Blackwell, 482-506.

19.Rowe, W. L. (1979). The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism. American Philosophical Quarterly 16(4), 335-341.

20.______________(1984). Evil and the Theistic Hypothesis: A Response to Wykstra. International Journal for Philosophy of Religion. 16(2), 95-100.

21._____________ (1988). Evil and Theodicy. Philosophical Topics, 16(2), 119-132.

22._____________(1991). Ruminations About Evil. Philosophical Perspectives, 5(1), 68-88.

23._____________ (1996). The Evidential Argument from Evil: A Second Look. in The Evidential Argument from Evil, Bloomington: Indiana University Press, 262-285.

24._____________ (2007). The Empirical Argument from Evil. in William L. Rowe on Philosophy of Religion: Selected Writings, Ashgate Publishing Ltd, 69-90.

25.Sennett, J. F. (1993). The Inscrutable Evil Defense Against the Inductive Argument from Evil. Faith and Philosophy, 10(2), 220-229.

26.Trakakis, N. (2006). The God Beyond Belief: In Defence of William Rowe’s Evidential Argument from Evil, Dordrecht: Springer.

27.Wykstra S. J. (1984). The Humean obstacle to evidential arguments from suffering: On avoiding the evils of “appearance.” International Journal for Philosophy of Religion, 16(2), 73-93.

28.____________ (1996). Rowe's Noseeum Arguments from Evil. in The Evidential Argument from Evil, Bloomington: Indiana University Press, 126-150.