دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-148 
2. نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظر حکمت صدرایی

صفحه 23-43

10.22059/jpht.2020.283077.1005670

سید مهدی سجادی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سید موسوی


4. دیوید لاند؛ دوئالیزم قوی و زندگی پس از مرگ

صفحه 71-97

10.22059/jpht.2020.296524.1005726

زینب امیری؛ عبدالرسول کشفی؛ امیرعباس علیزمانی