دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 465-623