دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 149-293 
محنت در اندیشۀ سیمون وی

صفحه 175-200

10.22059/jpht.2020.302247.1005747

سید مصطفی موسوی اعظم؛ زهرا قاسم زاده؛ احسان ممتحن