محنت در اندیشۀ سیمون وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشیار گروه ریاضی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

جهان همواره دستخوشِ شری ویرانگر بوده است و هر انسانی در مسیر زندگی‌اش رنج را به‌نحوی تجربه کرده است. پس اگر به دیدۀ اغماض به شر ننگریم، درمی‌یابیم که بررسی رنجِ بشری می‌تواند بخشی از پاسخ‌های انسان را در خصوص شر بدهد. سیمون وی، با مطرح کردنِ محنت، نه‌تنها در تلاش است به برخی پرسش‌های دربارۀ شر پاسخ دهد، بلکه به‌واسطۀ محنت انسان را با ابعاد دیگرش آشنا می‌سازد و آن را گامی در جهت خودشناسی معرفی می‌کند. برای انسانِ از خود بیگانۀ دنیایِ مدرن، پاسخ به چراییِ محنت، موهبتی رهایی‌بخش به موجب بازگشت به خویشتن حقیقی خویش است، چراکه آنچه انسان را حقیقتاً آزاد می‌کند، فهمِ حقیقت است و محنت انسان را در رسیدن به آن یاری می‌رساند. در این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به آثار اصلی سیمون وی و شارحان او مسئلۀ محنت در اندیشۀ این بانوی فرانسوی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. موسوی اعظم، سید مصطفی؛ قاسم‌زاده، زهرا؛ ممتحن، احسان (1389). «فرایند دریافت لطف الهی در عرفان سیمون وی»، مجلۀ مطالعات عرفانی، ش 29، ص 280-253.
 2. وی، سیمون (1382). نامه به یک کشیش، ترجمۀ فروزان راسخی، چ اول، تهران: نگاه معاصر.
  1. Epictetus. (1904). The Discourses of Epictetus, Trans. Goerge Long, New York D.Appleton and Company.
  2. Earl, Kaleb (2015). Effing the Ineffable: The Mysticism of Simone Weil and Ludwig Wittgenstein, Dalhousie University Halifax, Nova Scotia.
  3. Finch, Henry Le Roy. (2001). Simone Weil and the intellect of grace, Ed. Martin Andic. Continuum New York.
  4. Perrin, Joseph-Marie, Thibon, Gustave (2003). Simone weil as We Knew Her, Translated from the French by Emma Craufurd, London and New York: Routledge.
  5. Plato (1968). The Republic of plato,trans, Allan Bloom , New York: Basic Books Inc. , bk.1
  6. Rozelle-Stone, A. Rebecca & Benjamin P. Davis. (Fall 2020 Edition). »Simone Weil», The Stanford Encyclopedia of Philosophy , Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/simone-weil/>.
  7. Rozelle-Stone , A. Rebecca & Lucian Stone (2013). Simone Weil and Theology, An imprint of Bloomsbury Publishing Plc.
  8. Springsted, Eric  &Diogens Allen (1994). Spirit, Nature, and Community: Issues in the Thought of Simone Weil, State University of New York Press.
  9. Weil, Simone (1951). Waiting for Godو Trans, Emma Craufurd, NewYork: Putnam.
  10. ----------------- (1956). The Notebooks of Simone WeilTrans, Arthur Wills, 2 vols. New York: Putnam.
  11. --------------------- (1962). Selected Essays, Ed. & Trans, Richard Rees, Oxford: Oxford University Press.
  12. ---------------------- (1968). On Science, Necessity, and The Love of Godtrans, Richard Rees. New York: Oxford Univ. Press.
  13. ----------------------- (1970). First and Last Notebooks,Trans, Richard Rees, NewYork: Oxford University Press.  
  14. Weil, Simone (1986). Simone Weil: An Anthology, Ed. & Trans. Sian Miles, New York: Weidenfeld & Nicolson.
  15.  ----------------- (2003). Gravity and Grace, Trans, Arthur Wills. New York: Putnam.
  16. Weil, Simone & Formative Writings. (1987). Trans, Dorothy Tuck McFarland and Willhelmina Van Ness. London: Routledge & Kegan Paul.
  17. Yourgrau, Palle (2011). Simone Weil. – (Critical lives), Rektionbooks.