رابطه ایمان و عمل از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- پردیس فارابی

2 عضو هیئت علمی پردیس قم

چکیده

چکیده :رابطه ایمان و عمل جزو بحث هایی است که،تنها دلمشغولی الهیدانان نبوده است بلکه، فیلسوفان نیز در باب آن به بحث و گفتگو نشسته اند. ویتگنشتاین جزو آن دسته از فیلسوفان است که،هم در نظر و هم در عمل دلمشغول رابطه ایمان و عمل بوده است – البته به روش خاص خود- او حتی در رساله منطقی- فلسفی که،شاید به نظر رسد صرفا اثری منطقی و فلسفی محض است ، تلاش کرده است به مسئله ایمان و عمل بپردازد . مسئله «بیان کردنی» و «نشان دادنی»به همین قصد و غایت در رساله گنجانده شده است . از نظر او ایمان جزو واقعیت هایی است که ،شخص مومن آن را در عمل خود نشان می دهد ،بنابراین میان نظر و عمل در نظر او تلازم وجود دارد. در این مقاله این مدعا را با شواهد بسیاری در آثار خود ویتگنشتاین و آثار مفسران او نشان داده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات