ضرورت توسعۀ کلام اجتماعی اسلام با تکیه بر اندیشه‌های استاد مطهری(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه معارف اسلامی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران

2 استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

ایجاد گرایش «کلام اجتماعی» در علم «کلام اسلامی» با سه هدفِ «ارائۀ ابعاد اجتماعی آموزه‌های اعتقادی»، «تحلیل موضوعات اجتماعی جدیدِ مرتبط با مبادی اعتقادی» و «پاسخ به انبوه شبهات اجتماعی وارده به معارف دینی» ضروری به‌نظر می‌رسد و اندیشه‌های متکلمان معاصر اسلامی و به‌خصوص استاد مرتضی مطهری که در عین تأکید بر انسجام و یکپارچگی معارف دینی، بنا به ضرورت‌های جهان امروز توجه ویژه‌ای به ابعاد اجتماعی اسلام کرده‌اند، مواد علمی ارزشمندی برای نیل به این مقصود در اختیار گذاشته است. این مقاله به تبیین ضرورت و ظرفیت ایجاد چنین گرایشی با استخراج کلام اجتماعی استاد مطهری پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


 1. ـ قرآن کریم

  1. مطهری، مرتضی (1368). آشنایی با علوم اسلامی، چ ششم، تهران: صدرا.
  2. ـــــــــــــــــ (1391). آیندۀ انقلاب اسلامی ایران، چ سی‌وپنجم، تهران: صدرا.
  3. ـــــــــــــــــ (1389الف). احیای تفکر اسلامی، چ سی‌ویکم، تهران: صدرا.
  4. ـــــــــــــــــ (1378الف). اخلاق جنسی، چ سیزدهم، تهران: صدرا.
  5. ـــــــــــــــــ (1374الف). استاد مطهری و روشنفکران، چ سوم، تهران: صدرا.
  6. ـــــــــــــــــ (1386الف). امامت و رهبری، چ سی‌وچهارم، تهران: صدرا.
  7. ـــــــــــــــــ (1380الف). انسان کامل، چ بیست‌وچهارم، تهران: صدرا.
  8. ـــــــــــــــــ (1375). انسان و ایمان، چ دوازدهم، تهران: صدرا.
  9. ـــــــــــــــــ (1383الف). انسان و سرنوشت، چ بیست‌وسوم، تهران: صدرا.
  10. ـــــــــــــــــ (1376). بیست گفتار، چ دوازدهم، تهران: صدرا.
  11. ـــــــــــــــــ (1386ب). پانزده گفتار، چ هفتم، تهران: صدرا.
  12. ـــــــــــــــــ (1382). تعلیم و تربیت در اسلام، چ چهلم، تهران: صدرا.
  13. ـــــــــــــــــ (1374ب). تکامل اجتماعی انسان، چ نهم، تهران: صدرا.
  14. ـــــــــــــــــ (1388الف). جامعه و تاریخ، چ بیست‌ودوم، تهران: صدرا.
  15. ـــــــــــــــــ (1371). جهان‌بینی توحیدی، چ پنجم.
  16. ـــــــــــــــــ (1385الف). حماسۀ حسینی، چ پنجاه‌ویکم، ج 1، تهران: صدرا.
  17. ـــــــــــــــــ (1390الف). خدمات متقابل اسلام و ایران، چ چهل‌ودوم، تهران: صدرا.
  18. ـــــــــــــــــ (1383ب). ده گفتار، چ بیستم، تهران: صدرا.
  19. ـــــــــــــــــ (1386ج). سیری در سیرۀ ائمۀ اطهار(ع)، چ سی‌وسوم، تهران: صدرا.
  20. ـــــــــــــــــ (1389ب). سیری در نهج‌البلاغه، چ چهل‌وپنجم، تهران: صدرا.
  21. ـــــــــــــــــ (1388ب). شش مقاله، چ بیست‌ودوم، تهران: صدرا.
  22. ـــــــــــــــــ (1380ب). عدل الهی، چ شانزدهم، تهران: صدرا.
  23. ـــــــــــــــــ (1381). علل گرایش به مادی‌گری، چ بیست‌وسوم، تهران: صدرا.
  24. ـــــــــــــــــ (1378ب). فطرت، چ یازدهم، تهران: صدرا.
  25. ـــــــــــــــــ (1372). فلسفۀ اخلاق، چ یازدهم، تهران: صدرا.
  26. ـــــــــــــــــ (1386د). قیام و انقلاب مهدی(ع)، چ سی‌ویکم، تهران: صدرا.
  27. ـــــــــــــــــ (1394الف). مجموعه آثار، ج 2، چ بیست‌ودوم، تهران: صدرا.
  28. ـــــــــــــــــ (1394ب). مجموعه آثار، ج 3، چ هجدهم، تهران: صدرا.
  29. ـــــــــــــــــ (1395). مجموعه آثار، ج 15، چ نهم، تهران: صدرا.
  30. ـــــــــــــــــ (1384). مجموعه آثار، ج 20، چ سوم، تهران: صدرا.
  31. ـــــــــــــــــ (1396الف). مجموعه آثار، ج 22، چ نهم، تهران: صدرا.
  32. ـــــــــــــــــ (1387). مجموعه ‏آثار، ج‏24، چ دوم، تهران: صدرا.
  33. ـــــــــــــــــ (1396ب). مجموعه آثار، ج 25، چ ششم، تهران: صدرا.
  34. ـــــــــــــــــ (1390ب). مسئلۀ حجاب، چ نودوچهارم، تهران: صدرا.
  35. ـــــــــــــــــ (1390ج). نظام حقوق زن در اسلام، چ پنجاه‌وهفتم، تهران: صدرا.
  36. ـــــــــــــــــ (1388ج). نظری به نظام اقتصادی اسلام، چ شانزدهم، تهران: صدرا.
  37. ـــــــــــــــــ (1389ج). نقدی بر مارکسیسم، چ ششم، تهران: صدرا.
  38. ـــــــــــــــــ (1388د). نهضت‌های اسلامی در صد سالۀ اخیر، چ سی‌وهفتم، تهران: صدرا.
  39. ـــــــــــــــــ (1374ج). ولاءها و ولایت‌ها، چ نهم، تهران: صدرا.
  40. ـــــــــــــــــ (1389د). وحی و نبوت، چ بیست‌وهشتم، تهران: صدرا.
  41. ـــــــــــــــــ (1385ب). یادداشت‌های استاد مطهری، ج 2، چ چهارم، تهران: صدرا.