دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 295-463