دیوید لاند؛ دوئالیزم قوی و زندگی پس از مرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفۀ دین، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش بر مبنای تفسیر و دفاع از دیدگاه دیوید لاند، به‌ بررسی دوئالیزم قوی یا دوئالیزم جزییات در جهت اثبات حیات پس از مرگ می‌پردازیم. مهم‌ترین مانع در این مسیر مسئلۀ علیت و تبیین نحوۀ تعامل دو جوهر جزیی به‌کلی متفاوت است، لذا با دلایل فلسفی و پدیدارشناسانه نشان می‌دهیم که مبنای این تعامل، تقدم امر ذهنی و ویژگی‌های ذاتیِ علّیِ تقلیل‌ناپذیر دو جوهر است که از طریق بدنمندی، دسترسی علّی به هم دارند. «خود» که جوهری غیرفیزیکی است، هیچ وابستگی و ابتنای وجودی به جوهر فیزیکی بدن ندارد، لذا با قطع رابطۀ علّی بعد از مرگ همچنان می‌تواند وجود داشته باشد. تمرکز پژوهش صرفاً بر نشان‌دادن معقولیت و معناداری و بررسی وقوع دوئالیزم یادشده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چه علیت را به نظم طبیعت تقلیل دهیم چه آن را تبادل علّیِ نیروها و قابلیت‌های تقلیل‌ناپذیر دو جوهر بدانیم، تردیدی در معقولیت و معناداری آن نیست. لذا نظر به تجرد «خود» و ویژگی‌های علّی‌ ـ‌ عاملی آن، بهترین تبیین بر شهود گریزناپذیر و مستقیم ما از اعمال ارادیمان آن است که بگوییم آنچه در این شهود به‌نظر رسیده واقعیت دارد و علیت دوئالیستی در عمل رخ می‌دهد. اگر دلایل ما پذیرفتنی باشند، می‌توانند در جهت اثبات حیات پس از مرگ به‌کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


  1. Anscombe, G.E.M. (1958). "On Brute Facts." Analysis 18 (3): 69-72.
  2. Barnes, Janathan. (1979). The Peresocratics. Boston: Routledgeand Kegan Paul.
  3. Boghossian, Paul A. (1994). "The Transparency of Mental Content." Philosophical Perspectives 8: 33-50.
  4. Heil, John. (2004). Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction. Second. Routledge.
  5. Hoffmann, J, and G Rosenkrantz. (1991). "Are Souls Intelligible?" Edited by J.E. Tomberlin. Phisophical Perspectives 5: Phisophy of Religion: 183-212.
  6. Howard, Robinson. (2017). "Dualism." The StanfordEndyclopedia of Philosophy. Edited by Edward N. Zalta. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/dualism/>.
  7. Kelly, E. F. (2010). Irreducible Mind; Toward a Psychology for the 21st Century. Lanham, Maryland: Rowman& Littlefield.
  8. Lund, David H. (1985). Death and Consciousness. Jefferson, NC:McFarland.
  9. ------------------------- (1990). "Disembodied Existence, Personal Identity, and the First Person Perspective." Idealistic Studies 20 (3): 187-202.

10. ------------------------- (2003). Making Sense of It All. Upper Saddle River,NJ: Pearson Education.

11. ------------------------- (2014). "Materialism, Dualism, and the Conscious Self." In Contemporary dualism : A Defense, edited by Andrea Lavazza and Howard Robinson, 56-78. Routledge.

12. ------------------------- (1994). Perception, Mind and Personal Identity: A Critique of Materialism. Lanham,MD: University Press of America.

13. ------------------------- (2009). Persons, Souls and Death. North Carolina: McFarland.

14. ------------------------- (2005). The Conscious Self: The Immaterial Center of subjective states. Amherst,NY: Humanity Books.

15. Sosa, Ernest. (1984). "Mind-Body Interaction and Supervenient Causation." Midwest Studies in Philosophy (John Wiley and Sons) 9 (1): 271-281.

16. Taliaferro, C. (2018). Substance Dualism: A Defense. In J. J. Loose, A. J. Menuge, & J. Moreland (Eds.), The Blackwell Companion to Substance Dualism (pp. 43-60). NJ: Wiley Blackwell.