تبیین انعطاف‌پذیری نورونی از نگرۀ تجویز قرآن به مناسک عبادی و بازتاب آن در اشتدادپذیری ایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکدۀ علوم و معارف قرآن، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشیار گروه کلام، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

برخلاف خوانش سنتی از نظریۀ تکامل که نگره‌ای پایین به بالا دارد و کنش‌های انسانی از جمله باورمندی دینی را مقهور علیت ژنی و مم‌ها معرفی می‌کند، خوانش نوین نگره‌ای بالا به پایین دارد و سازوکارهایی را ارائه می‌کند که طی آن چگونگی بروز ژن‌ها از بالاترین سطوح زیستی کنترل می‌شود. انعطاف‌پذیری نورونی[1] از جملۀ این سازوکارهاست. مسئلۀ این پژوهش واکاوی و تبیین مؤلفه‌های اشتدادپذیری ایمانِ اختیاری در چارچوب مفهومی ِنوروبیولوژیک و مقایسۀ آن با مؤلفه‌های مناسک عبادی، به‌ویژه نماز، مطابق آموزه‌های قرآنی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و به‌صورت مقایسه‌ای صورت گرفته است و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد وجود سه مؤلفۀ همپوشان در مناسک دینی توصیه‌شدۀ قرآنی و یادگیری در دانش اعصاب، یعنی تکرار، توجه و هیجان، به انعطاف‌پذیری نورونی و اشتداد ایمان فرد منجر می‌شود. این مهم توجیه‌کنندۀ علیت ذهنی و مقوّم سطحی از اختیارگرایی در ایمان است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ـ قرآن کریم، بی‌تا، ترجمۀ محمدمهدی فولادوند، بی‌جا: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.

  1. ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1414ق). لسان العرب، محقق/ مصحح: جمال‌الدین میردامادی، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع دار صادر.
  2. پلاچیک، روبرت (1375). هیجان‌ها، حقایق، نظریه‌ها و یک مدل جدید، ترجمۀ محمود رمضان‌زاده، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
  3. جوادی آملی، عبدالله (1388). تسنیم، ج 7، محقق: حسن واعظی محمدی، قم: اسراء.
  4. حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل‌الشیعة الی التحصیل مسائل الشریعة، تحقیق: مؤسسۀ آل‌البیت (ع)، قم: آل‌البیت (ع).
  5. خ‍م‍ی‍ن‍ی، روح‌الله (1382). شرح حدیث جنود عقل و جهل، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
  6. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق). مفردات ألفاظ القرآن، محقق: صفوان عدنان داوودی، چ اول، لبنان ـ بیروت: دار الشامیة.
  7. طباطبائی، محمدحسین (1390ق). المیزان، چ دوم، لبنان ـ بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
  8. طبرسی، فضل بن حسن (بی‌تا). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح فضل‌الله یزدی طباطبائی، هاشم رسولی، تهران: ناصرخسرو.
  9. عیاشی، محمد بن مسعود (1380ق). تفسیرالعیاشی،محقق/ مصحح: هاشم رسولی محلاتی، تهران: المطبعة العلمیة.
  10. فضل الله، سید محمدحسین (1419ق). من وحی القرآن، چ اول، بیروت: دارالملاک.
  11. قرشی بنایی، علی‌اکبر (1371) . قاموس قرآن، چ ششم، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
  12. کاویانی، محمد (1398). روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها، چ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
  13. کلینی، محمد (1362). کافی، محقق/ مصحح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  14. محمدی ری‌شهری، محمد (1387). خردگرایی در قرآن و حدیث، ترجمۀ مهدی مهریزی، قم: مؤسسۀ علمی و فرهنگی دارالحدیث.
  15. مصطفوی، حسن (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
  16. موریس، ریچارد (1395). علوم اعصاب، دانش مغز، ترجمۀ علی شهبازی، رضا پناهی و بهنام سور، تهران: انسان.

  References

  Quran. Translated by Mohammad Mahdi Fuladvand (1998). Qom: Office of Islamic History and Education Studies.(in Persian)

  1. Al-Raghib al-Asfahani, Al-Husayn bin Muhammad (1992). Al-Mufradat fi Gharib al-Quran, Beirut: Dar Ihya al-Turath.
  2. Ayyashi, Mohammad ibn Masoud (1961). Ayyashi Commentry, Ed. By Hashim Rasuli Mahallati, Tehran: Al-Matbah Al-Ilmiyah.(in Persian)
  3. Barbour, Ian Graeme I. G. (1999). “Neuroscience, Artificial Intelligence, and Human Nature: Theological and Philosophical Reflections”, Zygon, Vol.34, No.3,361-398.
  4. Begley, S. (2007). Train Your Mind, Change Your Brain, New York: Random House.
  5. Berlucch, H., Buchtel, A. (2007). “Neuronal Plasticity: Historical Roots and Evolution of Meaning”, Experimental Brain Research, Vol.192, No.3, pp.307-319.
  6. British Neuroscience Association (2003). Neuroscience: Science of the Brain - An Introduction for Young Students,K, British Neuroscience Association.
  7. Carlisle, C. (2013). “The Question of Habit in Theology and Philosophy: From Hexis to Plasticity”, Body and Society, Vol.19, No.2-3, pp.30-57.
  8. Chiew, Florance. (2012). “Neuroplasticity as an Ecology of Mind: A Conversation with Gregory Bateson and Catherine Malabou”, Journal of Consciousness Studies,19, No.11-12, pp.32-54
  9. Davidson, Richard. Lutz, Antoine. (2008). “Buddha’s Brain: Neuroplasticity and Meditation”, IEEE Signal Process Mag, Vol.25, No.1, pp.176-174.
  10. Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself, New York: Penguin Books.
  11. Fadl Allah, Sayyid Muhammad Husayn (1999). Min Fadlil al-Quran,Beirut: Dar-almilak.(in Persian)
  12. Garland, Eric. Howard, Matthew, (2009). “Neuroplasticity, Psychosocial Genomics, and the Biopsychosocial Paradigm in the 21st Century”, Health & Social Work, 34(3), 191-9.
  13. Gazzaniga, Michael. Ivry, Richard, B. Mangun, George. R. (2019). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind, New York: Norton.
  14. Green, Joel. B. (2006). “Conversion in Luke-Acts: The Potential of a Cognitive Approach”, United Kingdom: Baker Academic.
  15. Hebb, D. (1949). The Organization of Behavior, New York, Wiley & Sons.
  16. Hurr ‘Amilī, Muhammad ibn Hassan (1989). Wasā’il al-Shī’ah ilā Tahsīl Masā’il al-harī’ah, Tehran: Dar al-Kutub al-Islāmiya.
  17. Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram (1994). Lisan al-'Arab, Beirut : Dar Sadir.(in Persian)
  18. James, (1890). Principles of Psychology. New York, Henry Holt.
  19. Javadi Amoli, ‘AbdoAllah (2009).Tasnim Commentary of the Noble Quran, Vol 7. Qom: Isra.(in Persian)
  20. Jovanov, E., Maxfield, M. (2013). Entraining the Brain and Body, in Music, Science, and the Rhythmic Brain, ed. by Jonathan Berger and Gabe Turow, New York: Routledge.
  21. Kaviyani, Muhammad (2019). Psychology in the Quran; Foundation and Application, Qom: Research Institute of Hawzeh and University.(in Persian)
  22. Kelemen, Deborah. (2004). “Are Children Intuitive Theists? Reasoning about Purpose and Design in Nature”, Psychological Science, Vol.15, No.5, pp.295-301.
  23. LeDoux, Joseph. (2002). Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are, New York: Penguin Books.
  24. McGaugh, James L. (1990). “Significance and Remembrance: The Role of Neuromodulatory Systems”, Psychological Science, Vol.1, No.1, pp.15-25.
  25. McNamara, Patric. (2009). The Neuroscience of Religious Experience, Cambridge: Cambridge University Press.
  26. Muhaamadi Reyshahri, Muhammad (2008). Rationalism in the Quran, Trans, Mahdi Marizi, Qom: Dar-al-Hadith Sientific and Cultural Institut.(in Persian)
  27. Muḥammad ibn Yaʿqūb, Kulaynī (1983). al-Kāfī. Ed, Aliakbar Ghaffari & Mohammad Akhundi, Tehran: Dar-alkutub Al-Islamiyah.
  28. Murphy, Nancy. Ellis, George F.R., O’Connor, Timothy. (2009). Downward Causation and the Neurobiology of Free Will, Berlin: Springer.
  29. Musawi Ḵomeyni, Ruḥ-Allāh (2018). Sharḥ-e ḥadiṯ-e jonud-e ʿaql wa jahl ("Commentary on the Hadith of the Battalions of Intelligence and Ignorance),Qom: The Institute of Writing and Publishing Imam Khomaeynis Work.(in Persian)
  30. Newberg, Andrew. (2010). Principles of Neurotheology, Ashgate Science and Religion Series, England, Ashgate Publishing.
  31. ______________ . Robert, W. (2007). Born to Believe: God, Science, and the Origin of Ordinary and Extraordinary Beliefs, New York: Free Press.
  32. _______________ .d’ Aquili, Eugene. Rause, Vince (2001). Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, New York: Ballantine Books.
  33. Noble, Denis. (2012). Dance to the Tune of Life, Biological Relativity, Cambridge, University Press.
  34. Peacocke, Arthur. (2007). All That Is: A Naturalistic Faith for the Twenty First Century.ed, By Philip Clayton Minneapolis, U.S.A, Fortress Press.
  35. Plutchik, Robert (1980). Emotion: Theory, research, and Experience,New York, Academic.(in Persian)
  36. Quintanilla, Pablo (2013). “Naturalism and the Mind, the Final Questions”, Reflection on Naturalism, Vol.101, No. 403, pp.421-441.
  37. Qurashi Banayi, Aliakbar (1992). Qamus Quran, Tehran: Dar-alkutub Al-Islamiyah.(in Persian)
  38. Saver, J., Rabin, J. (1997). “The Neural Substrates of Religious Experience”, The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences,10, No.4, pp.475-479.
  39. Seybold, Kevin. (2010). “Biology of Sprituality”, Perspectives on Science & Christian Faith,62, No.2, pp.69-87.
  40. Tabataba'I, Sayyid Muhammad Husayn (1971). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut: Muassesah al-Aalami Lil-Matbuat.(in Persian)
  41. Ţabrisī Fadl ibn Hassan. Majma' al-bayan fi tafsir al-Qur'an, Ed. By Fazl -o –Alla azdi Tabatabayi & Hashim Rasuli, Tehran: Nasir Khosro.(in Persian)
  42. https://plato.stanford.edu/entries/attention/#LocAttModTho.