دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تیر 1401، صفحه 151-292