دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، دی 1401، صفحه 443-522