جهانی از هیچ بر اساس افت‌وخیز خلأ کوانتمی؛ نقدی بر پیشنهاد پیدایش بی‌نیاز از خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کلام، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از موضوعات داغ کیهان‌شناسی مدرن که توجه ادیان و فیلسوفان را به خود جلب کرده، آغازمندی و ازلی نبودن جهان است و در مدل استاندارد کیهان‌شناسی این ایده نسبت به گذشته برجسته‌تر شده است. برخی کوشیده‌اند آغاز جهان از صفر یا عدم را با افت‌وخیز خلأ کوانتومی در شرایط انحنای بی‌نهایت توضیح دهند تا مسئله به بحرانی فلسفی تبدیل نشود. در این نوشته ابتدا مقدمات کوانتومی لازم برای فهم این سناریوی پیدایش خودبه‌خودی جهان و سپس شرح آن ارائه شده و در ادامه با توجه به این تبیین تفصیلی، در دو قسمت نشان داده‌ شده است اولاً به‌علت فیزیکی این تبیین مشکل اساسی اشتراک لفظ دارد و ثانیاً معضل فلسفی اصلی را حل نمی‌کند و همچنان نیاز به عاملی فراطبیعی برای تبیین چگونگی آغاز جهان از هیچ را برطرف نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. کلوز، فرانک (1394). هیچ،ترجمۀ شادی حامدی آزاد. تهران: بصیرت.
 2. گریفیتث، دیوید (1395). آشنایی با مکانیک کوانتومی،ترجمۀ فرشاد نژادستاری. حمیدرضا مشفق و سعید واشهری، تهران: کتاب دانشگاهی.
 3. هاوکینگ، استیون (1369). تاریخچۀ زمان. ترجمۀ حبیب‌الله دادفرما، تهران: کیهان.
 4. Casimir, H., & Polder, D. (1946). Influence of retardation on the London–van der Waals forces. Nature, 158(4022), 787-788.
 5. Close, F. (2014). none (Translated by Shadi Hamidi Azad) Tehran: Basirt.(in Persian)
 6. Gasiorowicz, S. (2007). Quantum physics. John Wiley & Sons.‏
 7. Greiner, R. (1996). Feild Quantization. s.l. , Springer.
 8. Griffiths, David (2015). Introduction to quantum mechanics,Translated by Farshad Nejadsatari, Hamidreza Mushfaq and Saeed Washehri, Tehran: Academic Book Publishing.(in Persian)
 9. ‏Grumiller, D.; Parekh, P. & Riegler, M. (2019). Local quantum energy conditions in non-Lorentz-invariant quantum field theories. Physical review letters, 123(12), 121602.‏
 10. Hawking, Stephen (1369). History of time.Translated by Habibullah Dadfarma, Tehran: Keihan.(in persian)
 11. Hawking, S. W. (1974). “Black hole explosions?”. Nature, 248(5443), 30-31.‏
 12. Hawking, S. & Mlodinow, L. (2010). The Grand Design. s.l. : Bantam Books.
 13. Krauss, L. M. (2012). A universe from nothing: Why there is something rather than nothing. Simon and Schuster.‏
 14. Lambrecht, A. (2002). Observing mechanical dissipation in the quantum vacuum: an experimental challenge. Laser physics at the limits. Springer, Berlin, Heidelberg.‏
 15. Schwartz, M. D. (2014). Quantum field theory and the standard model, Cambridge University Press.‏
 16. Shankar, R. (1994). Principles of Quantum Mechanics. s.l. , Springer US.
 17. Tryon, E. P. (1973). Is the universe a vacuum fluctuation?. Nature, 246(5433), 396-397.‏