دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، مهر 1401، صفحه 293-441 
نقد و بررسی ادلة جان هاسپرس در مسئلة نظام احسن

صفحه 319-346

10.22059/jpht.2022.348336.1005926

روح الله شاکری؛ مسلم محمدی؛ محمد جواد حسن زاده مشکانی