بررسی دیدگاه‌های انتقادی داوکینز درباره استدلال‌های وجود خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید طهری(ره)، تهران، ایران

10.22059/jpht.2022.340809.1005892

چکیده

داوکینز پیشتاز الحادگرایی نوین با اعتقاد به ناسازگاری نظریه تکامل و خداباوری و در ضدیت با آفرینش‌گرایی معتقد است که پیدایش، تحول و تنوع حیات را بر اساس اصول نظریه تکامل می‌توان تبیین کرد پس نیازی به فرض یک خدای برتر، قدرتمند و پیچیده برای تبیین تغییرات نیست. وی با رد براهین سنتی وجود خدا و ارائه استدلال‌هایی در نامحتملی وجود خدا نیاز به موجود ماوراء طبیعی با عنوان خداوند را انکار کرده است. در این مقاله اشکالات ادعاهای او بیان می‌گردد. از جمله اشکالات وی در تحلیل خداباوری می­توان به سستی دلایل، برداشت‌ ناقص و نامتجانس از خداوند، نادرستی پیشفرض غیرعقلی بودنِ باور به خدا و مغالطه­های مکرر در تحلیل خداباوری اشاره کرد. داوکینز که از نظریه تکامل، رد وجود خدا و غایتمندی عالم را به دست آورده‌ منطقاً راهی خطا رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Dawkins, Richard. (1990). The evolution of evaluability In Artificial Life (Langton. C, ed). Addison-Wesley. New York.
 2. -------------------. (1989). The Selfish Gene. Oxford: Oxford University press.
 3. -------------------. (1982). The Extended Phenotype. Oxford: W. H. Freeman.
 4. ------------------- . (1986). The Blind Watchmaker. Harlow: Longman.
 5. ------------------- . (1997). Climbing Mount Improbable. New York: Norton.
 6. ------------------- . (1999). Unweaving the Rainbow: Science, Delusion, on The Appetite for Wonder. London: Penguin.
 7. -------------------. (2006). The God Delusion.Oxford: Oxford University press.
 8. ------------------- .(2011). The Magic of Reality: How We Know What's Reality True. Free Press.
 9. Farrokhi Balajadeh, A., Alizmani, A. (1391). Materialistic Arguments of Richard Dawkins about God and Evolution Essays on Philosophy of Religion, 1(2), 105-128 (in Persian).
 10. Mc Grath Alister. (2003). Has Science Killed God? Reply to Faraday Institute Press.
 11. Mousavi, S., Samoui, N. (2012). Atheism in the mask of evolutionism (examination and criticism of Richard Dawkins' atheist opinions). Qabasat, 18(69), 158-135. (in Persian).
 12. Shakrin, H., (2019). A critical Study of Dawkins' objections against theism. New Religious Thought, 16(62), 7-20 (in Persian).
 13. Sheikh Shuai, A., Mortazvinia, A. (2017). A Critique of Dawkins' Arguments in Negation of the God’ existence. Theological Knowledge, 9(20), 7-19. (in Persian).