تبارشناسی نقدهای مدرن به تئودیسه‌های سنتی؛ بازخوانی کتاب کلاسیک سی. اس. لوئیس به نام از رنجی که من کشیدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

10.22059/jpht.2022.347109.1005922

چکیده

در سال‌های اخیر متفکرانی همچون وتزل[1]، تراکاکیس[2]، فیلز[3]، گِدِس[4]، جنسِن[5]، بلومنتال[6] و راث[7] و پیشتر از آنها کِنِث سورین[8] به نقد قاطع تئودیسه‌های سنتی در قالب نقدهای سه‌گانۀ گفتمانی، اخلاقی و اگزیستانسی پرداخته‌اند. اثر کنث سورین به نام الهیات و مسئلۀ شر[9] که در دهۀ هشتاد منتشر شد، به‌عنوان اثری کلاسیک فیلسوفانِ منتقد دیگر را نیز در سال‌های اخیر بر آن داشت که مقالاتی را در نقد تئودیسه بنگارند. اما دیرینه و تبار این نقدهای سه‌گانه به تئودیسه‌ها جلوتر از کتابِ سورین، تا کتابِ از رنجی که من کشیدم[10]  اثر مختصر و جالب توجه سی. اس. لوئیس در دهۀ پنجاه پیش می‌رود. لوئیس در پی مواجهه با مرگ گزاف همسر محبوبش، در روایت‌های شخصی‌اش‌ از تجربه زندگی کردن در از رنجی که من کشیدم، همۀ این نقدهای سه‌گانۀ مدرن در آثار فلاسفۀ بعدی را به‌نوعی مطرح کرده است و به‌یقین پیشگام نقد تئودیسه‌های سنتی است. این مقاله به هدف دیرینه‌شناسی و تبارشناسی نقدهای مدرن به تئودیسه‌های سنتی نوشته شده است و این نقدهای تحلیلی معاصر را تا اثر روایت‌گرانۀ لوئیس در دهۀ پنجاه به پیش می‌برد.
 
[1]. Wetzel
[2]. Trakakis
[3]. Fales
[4]. Geddes
[5]. Jantzen
[6]. Blumenthal
[7]. Roth
[8]. Kenneth Surin
[9]. Theology and the Problem of Evil
[10]. A Grief Observed

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آدامز، مریلن مک‌کورد (1397الف). «اعتقاد به خدا به خاطر شر: استدلالی عمل‌گرایانه براساس شر به سود خداباوری»، ترجمۀ مهدی خسروانی، در دربارۀ شر، قم: طه.
 2. ------------------ (1397ب). «مروری بر چند پاسخ به مسئلۀ شر»، ترجمۀ محمد حقانی فضل، در دربارۀ شر، قم: طه.
 3. برگمن، میشل (1397). «خداباوری شکاکانه و مسئلۀ شر»، ترجمۀ سید احمدرضا هاشمی، در دربارۀ شر، قم: طه.
 4. بلومنتال، دیوید (1397). «رویارویی با خدای قهار»، ترجمۀ نعیمه پورمحمدی، در دربارۀ شر، قم: طه.
 5. پورمحمدی، نعیمه (1397). «تحلیل و نقد گفتمان تئودیسه‌های سنتی در پاسخ به مسئلۀ شر»، در دربارۀ شر، قم: طه.
 6. تراکاکیس، نیک (1397). «ضد تئودیسه»، ترجمۀ حامد هاشمی، در دربارۀ شر. قم: طه.
 7. راث، جان کِی (1397). «تئودیسه اعتراض»، ترجمۀ سعیده میرصدری، در دربارۀ شر، قم: طه.
 8. روداسکی، تی.اِم (1397). «تاریخچۀ مختصری از پاسخ‌های شکاکانه به شر»، ترجمۀ نعیمه پورمحمدی، در دربارۀ شر، قم: طه.
 9. زونتاگ، فردریگ (1397). «توجه! توجه! پاسخی از جانب خدا»، ترجمۀ محمد حقانی فضل، در دربارۀ شر، قم: طه.
 10. سورین، کنث. (1397). «امکان تئودیسه (1)»، ترجمۀ نعیمه پورمحمدی، در دربارۀ شر، قم: طه.
 11. سورین، کنث (1397). «رنج را جدی بگیریم»، ترجمۀ نعیمه پورمحمدی، در دربارۀ شر، قم: طه.
 12. سِنور، توماس‌دی (1397). «خداباوری شکاکانه، کورنیا و معرفت‌شناسی عقل عرفی»، ترجمۀ نعیمه پورمحمدی، در دربارۀ شر، قم: طه.
 13. فیلز، اون (1397). «تئودیسه در غرقاب اشک و آه»، ترجمۀ مهدی خسروانی، در دربارۀ شر، قم: طه.
 14. فینبرگ، جان (1397). «مسئلۀ دینی شر»، ترجمۀ کوثر طاهری، در دربارۀ شر، قم: طه.
 15. لوئیس، سی. اس (2008). «حکایت یک غم»، ترجمۀ نادر فرد، انتشارات ایلام.
 16. لوئیس، سی. اس (1397). «حکایت یک غم»، ترجمۀ طیبه حقانی فضل، در دربارۀ شر، قم: طه.
 17. وِتزِل، جیمز. (1397). «آیا می‌توان از تئودیسه پرهیخت؟ ادای شرور جبران‌‌نشده»، ترجمۀ نعیمه پورمحمدی، در دربارۀ شر، قم: طه.
 18. Davie, Stephen, T. (2004). “Truth and Action in Theodicy: A Reply to C. Robert Mesle”, in: American Journal of Theology and Philosophy.
 19. Plantinga, Alvin. (1974). God, Freedom and Evil, (Landan: Allen & Unwin,).
 20. Moran, Frances M. (1996). Listening: A Pastoral Style, Australia E. J. Dwyer.
 21. Nicholas. (1987). Lament for a Son, Grand Rapids: Eerdman.
 22. Adams, Marilyn McCord (2017). “God because of evil: A pragmatic Argument from Evil for Belief in God”, Translated by: Mehdi Khosravani, in About Evil. Qom: Taha. (in Persian)
 23. Adams, Marilyn McCord (2017). “Afterword”, Translated by: Mohammad Haqqani Fazl, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 24. Bergman, Michelle (2017). “Skeptical Theism and the Problem of Evil” Translated by: Seyyed Ahmad Reza Hashemi, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 25. Blumenthal, David (2017). “Facing and the Abusing God”, Translated by: Naemeh Pourmohammadi, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 26. Fales, Evan (2017). “Theodicy in a Vale of Tears”, translated by: Mahdi Khosravani, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 27. Feinberg, John (2017). “Religious Problem of Evil”, translated by: Kousar Taheri, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 28. Lewis, C. S. (2017). “A Grief Observed”, translated by: Tayyebeh Haqqani Fazl, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 29. Lewis, C. S. (2017). “A Grief Observed”, translated by: Nader Fard, Ilam. (in Persian)
 30. Pourmohammadi, Naemeh (2017). “Analysis and Critique of the Discourse of traditional Theodicy in response to the Problem of Evil”, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 31. Tamar. (2017). “A Brief History of Skeptical Responses to Evil”, Translated by: Naemeh Pourmohammadi, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 32. Roth, John K (2017). “A Theodicy of Protest”, translated by: Saeideh Mirsadri, in About Evil. Qom: Taha. (in Persian)
 33. Senor, Thomas D. (2017). "Skeptical Theism, CORNEA, and Common Sense Epistemology”, translated by: Naemeh Pourmohammadi, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 34. Sontag, Frederik (2017). “A Divine Response: ‘Now Hear This”, translated by: Mohammad Haqqani Fazl, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 35. Surin, Kenneth (2017). “Taking Suffering Seriously”, translated by: Naemeh Pourmohammadi, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 36. Surin, Kanth (2017). “The Possibility of Theodicy (1)”, translated by: Naemeh Pourmohammadi, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 37. Trakakis, Nikolas. (2017). “Antitheodicy”, translated by: Hamed Hashemi, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)
 38. Wetzel, Jame (2017). “Can Theodicy Be Avoided? The Claim of Unredeemed Evil”, translated by: Naemeh Pourmohammadi, in About Evil, Qom: Taha. (in Persian)