جهان از هیچ در نگاه ترایون و ویلنکین، بررسی و نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه منطق فهم دین، پژوهشکدۀ حکمت و دین‌پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

چکیده

یکی از مباحث کیهان‌شناختی چرایی و چگونگی پیدایش جهانی است که میزبان ما است. شماری از فیزیکدانان بر اساس کیهان‌شناسی کوانتومی مدعی پیدایش جهان از هیچ شده‌اند. ادوارد ترایون بر آن است که جهان همچون ذره‌ای مجازی به ‌طور ناگهانی از یک فضای زمینۀ تهی برآمده است. الکساندر ویلنکین نیز اظهار می‌دارد که جهان می‌تواند در یک تونل کوانتومی، بدون نیاز به فضای زمینه‌ای پیشین، از هیچ برآید. مقالۀ پیش رو بر آن است تا دو تبیین یادشده را به روش توصیفی معرفی کند و سپس به روش عقلی‌ـ تحلیلی مورد سنجش قرار دهد. ماحصل تحقیق این است که دو تقریر یادشده، افزون بر نارسایی‌های علمی، در بهترین حالت دلالتی افزون بر توضیح چگونگی پیدایش گیتی ندارند و تأییدی بر نفی حاجت به تبیین فراطبیعی جهان قلمداد نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


شاکرین، حمیدرضا (1400 الف). جهان بی‌علت یا علت‌مند. کلام اسلامی، دورۀ 30، شمارۀ 120، 9 ـ 22.
ــــــــــــــــ (1400ب). بررسی انتقادی مدل بی‌مرزی هاوکینگ‌ـ هارتل و دلالت‌های فلسفی‌ـ‌ الهیاتی آن با تأکید بر حکمت متعالیه. معرفت کلامی، سال 12، شمارۀ ۲، پیاپی ۲۷، 57 ـ 74.
لنوکس، جان سی. (1395). هاوکینگ در محضر خدا، به‌راستی این نظم از آن کیست؟. مترجم: ابوالفضل حقیری قزوینی. چ 2. تهران: علم.
Isham, Christopher John. (1993). "Quantum Theories of the Creation of the Universe". in: Quantum Cosmology and the Laws of Nature, edited by R. J. Russell, N. Murphy and C. J. Isham (Vatican Observatory and CTNS). P. 80-81.
Atkatz, D. and & Pagels, H. (1982). "Origin of the Universe as a Quantum Tunneling Event," . Physical Review. D25: 2065-73: 2072.
Barrow, J. and & Tipler, F.J. (1986). The Cosmological Anthropic Principle. Oxford: Clarendon Press.
Brout, R. and & Spindel, Ph. (1989). "Black Holes Dispute". Nature, 337:, 215-216.
Carroll, Sean,. (2016). The Big Picture: On the Origins of Life, Meaning, and the Universe Itself, Penguin Random House LLC, New York, New York 10014.
Craig, W.L & Smith, Q. (1995). Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology. Oxford University Press.
Davis, Paul. (1984). God and the new physics. Simon & Schuster; Reprint edition.
Hawking, S.W. & Mlodinw, L. (2010). The Grand Design. New York: Bentam Boooks, New York.
Hawking, S.W. and & Moss, I.G. (1982). "Supercooled Phase Transitions in the Very Early Universe". Physical Letters, BI10: 35-38.
Isham, Ch.ristopher J. (1990). "Space, Time and Quantum Cosmology". paper presented at the conference "God, Time and Modern Physics," March, 1990, sponsored by the Science and Religion Forum.
Lindley, D. (1987). "Cosmology from Nothing". Nature, 330: , 603-604.
Lonnox, J. C. (1395) Hawking At The Pressence Of God. Translated by Aboulfazl Haqiry Qazvini. 2ed Edition. Tehran: Elm. (in Persian).
Perlov, Delia D. & Vilenkin, Alex. (2017). Cosmology for the curious, . Springer International Publishing, AG 2017.
Shakerin, Hamidreza. (1400A). "The Universe Caused or Uncaused." Kalam Islami, No. 120. 9-22. (in Persian).
ــــــــــــــــ. (1400B). "A Critical Study of Hawking-Hartle No Bondary Model And Its Theo-Philosophical Advantages With An Emphacise on Transcendntal Wisdom", Marefat Kalami, No.27, pp.57-74. (in Persian).
Smith, Quentin. (1995) The Uncaused Beginning of the Universe. DOI:10.1093/acprof:oso/ 9780198263838.003.0004, p. 20-34.
Tamasha.com. 02/11/1401.
Tryon, E. P., (1973), ). “Is the Universe a Vacuum Fluctuation?”. Nature 246:, 396-397.
Vilenkin, A. (1982). "Creation of Universes from Nothing", . Physical Letters, 117 B: 4 November 1982 :, 25-28.