نظریۀ استفان دیویس در تبیین مسئلۀ اینهمانی شخصی بر اساس ارادۀ الهی و تحلیل انتقادی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مسئلۀ اینهمانی شخصی و معیارهای تداوم وجودی انسان به لحاظ نقش مهمی که در فرجام انسان ایفا می‌کند مورد توجه ویژۀ الهیدانان است. ایرادات و نقدهایی که در حوزۀ فلسفۀ دین و فلسفۀ ذهن بر امکان تحقق اینهمانی شخصی وارد شده است سبب شده تا به نظر برخی تبیین پیوستگی وجودی میان فرد دنیوی و شخص رستاخیزیافته در زندگی پس از مرگ امکان‌پذیر نباشد و نظریاتی همچون شبیه‌ترین فرد جایگزین اینهمانی شخصی شود. این نظریات برخی از متألهان مسیحی مانند استفان دیویس را بر آن داشته است تا در برابر این نوع از ایرادات و تردیدها به دفاع از امکان تداوم اینهمانی شخصی بپردازند. دیویس در مقابل نقدهایی که در فضای دانش‌هایی چون فلسفۀ دین و فلسفۀ ذهن بدون توجه به مبانی الهیاتی این مسئله مطرح شده است از موضعی درون‌دینی و بر اساس «ارادۀ مطلق الهی در حفظ اینهمانی شخصی» به تبیین این مسئله پرداخته و تلاش کرده است تا در این تبیین نشان دهد در حل مسئلۀ اینهمانی شخصی و پاسخ به نقدهای آن لازم است به مبانی الهیاتی این مسئله توجه شود. در این پژوهش تلاش شده است تا از رهگذر مطالعۀ توصیفی‌ـ تحلیلی آثار دیویس به نقد و بررسی این نظریه و میزان توفیق او در روش‌شناسی استفاده از مبانی الهیاتی در پاسخ به مسائل فلسفۀ دین و ذهن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسینی شاهرودی، سید مرتضی و فخار نوغانی، وحیده (1387). اینهمانی شخصی. اندیشۀ دینی، دورۀ 8، شمارۀ 29، 21 ـ 40.
راستین طرقی، امیر و فخار نوغانی، وحیده (1400). تبیین پیوستار وجودی و اینهمانی شخصی بر مبنای اشتداد وجودی بدن. جستارهای فلسفۀ دین، دورۀ 10، شمارۀ 1، 181 ـ 200.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1402). امکان‌سنجی تأسیس فلسفۀ وحیانی بر اساس مبانی حکمت متعالیه. جستارهایی در فلسفه و کلام (انتشار آنلاین). https://doi.org/10.22067/epk.2023.81093.1215
کرباسی‌زاده، امیراحسان و شیخ‌رضایی، حسین (1391). آشنایی با فلسفۀ ذهن. تهران: هرمس.
مایستر، چاد (1395). درآمدی به فلسفۀ دین. مترجم: سید محمد یوسف ثانی. تهران: فرهنگ نشر نو.
Badham, L. (2010). Problems with Account of life after Death, in Philosophy of religion selected readings. Edited by Michael, Peterson and others. fourth edition. New York: Oxford University Press.
Baker, L. R. (2001). Death and the Afterlife, in The Oxford Handbook of Philosophy of Religion. Edited by William Wainwright. Oxford: Oxford University Press.
Campbell, K. (1984). Body and Mind. Second Edition. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Corcoran, K. (2018). Soul, body, and survival: essays on the metaphysics of human persons. Ithaca: Cornell University Press.
Davis, S. (2016). Personal Identity and the Will of God, in Personal Identity and Resurrection. Edited by George Gasser. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
----------. (2001). Physicalism and Resurrection, in Soul, Body and Survival: Essays on the Metaphysics of Human Persons. Edited by Kevin Corcoran.
----------. (1986). Is personal identity retained in the resurrection?. Modern Theology, 2(4), 329-340.
Hasker, W. & Taliaferro, C. (2023). Afterlife. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL=https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/ entries/afterlife/>.
Hershenov, D. B. (2002). Van Inwagen, Zimmerman, and the materialist conception of resurrection. Religious Studies, 38 )4(, 451-469.
Hossini Shahrudi, S. M. & Fakhar Noghani, V. (2009). Personal Identity. Religious Thought, 29, 21-40. (in Persian)
Karbasizadeh, A. E. & Sheikh Rezaei, H. (2011). Introduction to the philosophy of mind. Tehran: Hermes. (in Persian)
Inwagen, V. (1978). The possibility of resurrection. International Journal for Philosophy of Religion, 9. 114–121.
Meister, C. (2015). Introducing Philosophy of Religion. translated by Seyyed Mohammad Yusuf Thani. Tehran: Farhang Nashr Now. (in Persian)
Nichols, S. & Bruno, M. (2010). Intuitions about Personal Identity: An Empirical Study. Philosophical Psychology, 23, 293–312.
Niederbacher, S.J. B. (2016). The same body again? Thomas Aquinas on the numerical identity of the resurrection body, in Personal Identity and Resurrection. Edited by George Gasser. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
Noonan, H. (2003). Personal Identity. second edition. London and New York: Routledge.
Nozick, R. (1981). Philosophical Explanations. Oxford: Clarendon Press.
Olson, E. T. (1997). The Human Animal: Personal Identity Without Psychology. New York, US: Oxford University Press.
Parfit, D. (1986). Reasons and Persons. Oxford: Oxford University Press.
Rastin Toroghi, A. & Fakhar Noghani, V. (2021). Explaining the Existential Continuity and Personal Identity Based on the Existential Intensification of the Human Body. The Journal of Philosophy of Religion, 10 (1). 181-200. (in Persian)
----------------------------------------------------. (2023). Evaluating the Possibility of Establishing a Revelational Philosophy based on the Principles of Transcendent Philosophy. Journal of Essays in Philosophy and Kalam, published online: https://doi.org/10.22067/epk.2023.81093.1215. (in Persian)
Wiggins, D. (1967). Identity and Spatio-Temporal Continuity. Oxford: Blackwell.
Williams, B. (1957). Personal Identity and Individuation. Proceedings of the Aristotelian Society, 57, 229-252.
Zimmerman, D. (2016). Bodily Resurrection, in Personal Identity and Resurrection. Edited by George Gasser. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.