خداباوری و الگوی استدلال موفق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفۀ اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

این پژوهش به پرسشِ «الگوی یک استدلال موفق در الهیات طبیعی چیست؟» پاسخ می‌دهد. سه معیارِ اقناع‌سازی، پذیرش مقدمات، و مورد انباشتی که به منظور توجیه/ ردّ خداباوری مطرح شده‌اند با روشی تحلیلی‌ـ انتقادی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه آنکه هیچ‌یک از این سه معیار از آنجا که از محدودیت‌هایی برخوردارند به‌تنهایی معیاری مناسب برای استدلال موفق نیستند. انگارۀ اصلیِ مقاله آن است که باورهای دینی را نتیجۀ یک فرایندِ منطقی‌ـ معرفت‌شناختی ببینیم و برای موفقیت استدلال‌های دین‌پژوهانه به عوامل منطقی، معرفتی، هستی‌شناختی، محیطی، فرهنگی، تربیتی، تاریخی، و جغرافیایی توجه کنیم. بنابراین، به جای اعتقاد به یک معیار خاص، باید معیار را چنان «فرایند» در نظر بگیرید. این انگاره توجه ما را به چند نکتۀ مهم جلب می‌کند: 1. انتخاب معیاری واحد برای همۀ استدلال‌ها یا سنجش یا دسته‌بندی استدلال‌های مختلف بر اساس یک معیار مشترک چالشی پیچیده و سخت است؛ زیرا دربارۀ هدف، روش، منابع، و محدودۀ الهیات طبیعی اتفاق‌نظر وجود ندارد. 2. بهتر است روی مجموعِ مزیت‌ها، جنبه‌های مثبت، و نقاط قوت معیارها به صورت یک کل تمرکز کنیم. 3. معیار یک استدلال موفق را به شکل تک‌بُعدی و نقطه‌ای در نظر نگیریم! بلکه معیار را یک «فرایند» ببینیم؛ فرایندی که به هر معیار این امکان را می‌دهد که به‌رغم توجه به توانایی‌هایش روی مزیت معیارهای دیگر تمرکز کند. 4. اگر معیار را یک فرایند بدانیم ارتباط و تعامل این سه معیار بنا بر نوع و مراحل و زمینۀ استدلال امکان‌پذیر خواهد بود تا بتوان در الهیات طبیعی از هر سه معیار در کنار هم و نه جدا از هم سود بُرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ارسطو (1397). مجموعه آثار (کتاب فیزیک). مترجم: محمدحسن لطفی. تهران: طرح‌ نو.
افلاطون (1398). مجموعه آثار. مترجم: محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.
Addinall, P. (1991). Philosophy and Biblical Interpretation: A Study in Nineteenth-Century Conflict. Cambridge: Cambridge University Press.
Aristotle (2018). Majmooe Asar (Ketab-e Physic). Translated by Mohammad Hasan Lotfi. Tehran: Tarh-e No Publication. [In Persian]
Bigalke, Ron J. (2011). Apologetics, Cumulative Case, In The Encyclopedia of Christian Civilization. edited by George Kurian. Wiley-Blackwell.
Braunsteiner-Berger, J. (2014). Swinburne's argument for the existence of God: a critical comment on conceptual issues. Religious Studies, 50, 359-378.
Collins, R. (2009). The teleological argument: an exploration of the fi ne-tuning of the universe, In The Blackwell Companion to Natural Theology. William Lane Craig & J. P. Moreland (Eds.), Blackwell Publishing Ltd.
Craig, W. L. (2008a). Arguing Successfully about God: A Review Essay of Graham Oppy’s Arguing about Gods. Philosophia Christi, 10, 435-442.
------------------------- (2008b). Reasonable Faith. 3rd ed. Grand Rapids: Crossway.
------------------------- (2010). Apologetics Arguments. Reasonable Faith website. Available: https://www.reasonablefaith.org/writings/question-answer/apologetics-arguments.
Craig, W. L. & Moreland, J. P. (2003). Philosophical Foundations for a Christian Worldview. Downers Grove, IL: InterVarsity. Craig, W. L. & Moreland, J. P. (2009). The Blackwell Companion to Natural Theology. eds. Malden. MA: Blackwell.
Craig, W. L. & Sinclair, J. D. (2009). The Kalām Cosmological Argument, In Craig and Moreland (eds.). The Blackwell Companion to Natural Theology. William Lane Craig & J. P. Moreland (Eds.). Malden, MA: Blackwell.
Davis, C. F. (1999). The Evidential Force of Religious Experience. Oxford University Press.
Edwards, D. (2013). Catholic Perspectives on Natural Theology, In The Oxford Handbook of Natural Theology, Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.
Ewart, P. (2013). The Physical Sciences and Natural Theology, In The Oxford Handbook of Natural Theology. Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.
Frank, D. H. (2013). Jewish Perspectives on Natural Theology, In The Oxford Handbook of Natural Theology. Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.
Frazier, J. (2013). Natural Theology in Eastern Religions, In The Oxford Handbook of Natural Theology, Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.
Gelman, A. et al. (2013). Bayesian Data Analysis. CRC Press.
Knight, D. (2013). Chemical Sciences and Natural Theology, In The Oxford Handbook of Natural Theology, Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.
Kwan, K-M. (2009). The argument from religious experience, In The Blackwell Companion to Natural Theology. William Lane Craig & J. P. Moreland (Eds.). Blackwell Publishing Ltd.
Law, S. (2011). Evidence, miracles, and the existence of Jesus. Faith and Philosophy, 28, 129-151.
Lewis, C. S. (1947). Miracles: A Preliminary Study. London: G. Bles.
Linville, M. D. (2009). The moral argument, In The Blackwell Companion to Natural Theology. William Lane Craig & J. P. Moreland (Eds.). Blackwell Publishing Ltd.
Maydole, R. E. (2009). The ontological argument, In The Blackwell Companion to Natural Theology. William Lane Craig & J. P. Moreland (Eds.). Blackwell Publishing Ltd.
McGrew, T. & DePoe, J. M. (2013). Natural Theology and the Uses of Argument. Philosophia Christi, 15, 299–309.
Mitchell, B. (1973). The Justification of Religious Belief. Palgrave Macmillan.
Morrison, R. G. (2013). Islamic Perspectives on Natural Theology, In The Oxford Handbook of Natural Theology. Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.
Oppy, G. R. (2006). Arguing about Gods. New York: Cambridge University Press.
-------------- (2013). The Best Argument against God. Palgrave Pivot.
Paley, W. (1802). Natural Theology or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity. London: R. Faulder.
Parsons, K. M. (2013). Perspectives on Natural Theology from Analytic Philosophy, In The Oxford Handbook of Natural Theology. Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.
Pawl, T. (2012). The Five Ways, In B. Davies & E. Stump (Eds.). The Oxford Handbook of Aquinas. Oxford University Press.
Peters, T. (2013). Models of God, In Models of God and Alternative Ultimate Realities. Jeanine Diller & Asa Kasher (Eds.). Springer.
Plato (2019). Majmooe Asar. Translated by Mohammad Hassan Lotfi. Tehran: Tarh-e No Publication. [In Persian]
Plantinga, A. (2011). Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism. Oxford University Press.
Polkinghorne, J. (2013). Mathematics and Natural Theology, In The Oxford Handbook of Natural Theology. Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.
Pruzan, P. (2016). Research methodology: The aims, practices and ethics of science. Springer Cham.
Reppert, V. (2009). The argument from reason, In The Blackwell Companion to Natural Theology. William Lane Craig & J. P. Moreland (Eds.). Blackwell Publishing Ltd.
Ruse, M. (2013). Natural Theology: The Biological Sciences, In The Oxford Handbook of Natural Theology. Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.
Swinburne, R. (2004a). Natural Theology, Its ‘Dwindling Probabilities’ and ‘Lack of Rapport’. Faith and Philosophy, 21, 533–535.
----------------- (2004b). The Existence of God. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
----------------- (2005). Faith and Reason. Clarendon Press.
Taliaferro, Ch. (2013). Philosophical Critique of Natural Theology, In The Oxford Handbook of Natural Theology. Russell Re Manning, John Hedley Brooke, & Fraser Watts (Eds.). Oxford University Press.