شرور وحشتناک و سکوت خداوند از دیدگاه مریلین آدامز با رویکرد الهیات اگزیستانسیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه‌فلسفه دین، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه فلسفه دین، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مسئله سکوت خداوند مسئله‌ای است که برای بسیاری از خداباوران رخ می‏دهد. بسیاری از مؤمنان هنگام رنج‌های خود، زمانی که خداوند را با همه وجود صدا می‏زنند و هیچ حضوری از خداوند را حس نمی‌کنند، گمان می‌کنند تکیه‌گاه خود را از دست داده‌اند و به حدی در ایمان خود تردید می‏کنند که گویی دیگر با این خدا نمی‌توان زندگی کرد. هیچ تئودیسه و دفاعیه‌ای نمی‏تواند پاسخگوی این مسئله باشد. زیرا این مسئله یک مسئله عاطفی است که به قلب خداباوران خدشه وارد می‏کند و نه صرفاً به عقلشان. مریلین آدامز نیز با تکیه بر الهیات اگزیستانسی رویکرد جدیدی به این مسئله داشته است. آدامز پاسخ به رنج‌ها را تنها در گرو خداباوری ممکن می‏داند. زیرا همه از کنار ما می‏روند، اما خداوند همیشه کنار ما حضور دارد و ما باید با مراقبت‌های معنوی حضور آرامش‌بخش خداوند را در کنار خود حس کنیم. آدامز با بیان سه مرحله از شکست رنج‌ها به روش توصیفی‌ـ تحلیلی به حل این معضل می‏پردازد. این سه مرحله عبارت است از: 1. ایجاد یک رابطه وحدت‌بخش بین دو جنبه ترس از شرور وحشتناک و صمیمیت با خدا؛ 2. بهبود ظرفیت‌های معناسازی برای فرد درگیر رنج؛ 3. بازسازی رابطه فرد درگیر رنج با جهان مادی به گونه‌ای که دیگر در برابر رنج‌های این جهان آسیب‌پذیر نباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


نهج‏البلاغه (1385). محمد دشتی. ج 2. قم: انتشارات غرفه الاسلام.
ابن‏سینا (1363). المبدا و المعاد. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی.
پترسون، مایکل (1397). خدا و شر. مترجم: حسن قنبری. قم: مؤسسه فرهنگی طه.
پورمحمدی، نعیمه (1397). درباره شر. قم: مؤسسه کتاب طه. ج 2.
تولستوی، لئو (1385). اعتراف من. مترجم: سعید فیروزآبادی. تهران: جامی
سجادی، مهدی؛ (1401). بررسی رهیافت و اشکالات تئودیسه «جبران الهی». پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره16، 289-317
طباطبایی، سید محمدحسین (1358). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: اسماعیلیان.
عبدی، علی؛ (1401). توجیه اخلاقی شر و ارزیابی انتقادی دیدگاه مریلین مک کورد آدامز از منظر الهیات اخلاقی کانت. حکمت و فلسفه، س 18، ش 72، 171 ـ 193.
علم مهرجردی، نسیم؛ شاکر، محمدکاظم؛ (1392). آموزه تجسد در ترازوی نقد. اندیشه دینی، ش 48، 65 ـ 86.
Nahj al-balagha (1965). Translator: M. Dashti.Cover2, Qom:Publishing booth of eslam.
Sina, A.A. (1944). Al-Mabada and Al Ma'ad. Tehran: Institute of Islamic Studies
Peterson, Michail. (1977). God and Evil. Translator: Hassan Ghanbari. Qom: Taha Book Institute.
Pourmohammadi, N. (1977). About of Evil. Qom: Taha Book Institute. Vol. 2. (in Persian)
Tolstoy, L. (1965). My confessin.Translator: Saeed Firuzabadi. Tehran: Publishing Jami.
Sajjadi, M. (1981). A Study of the Monasticism and Drawbacks of McCord Adams' Theodicy of "Divine Compensation. Journal of Kalam Research, No. 19, 289-317. (in Persian)
Tabatabai, M.H. (1939). Al-Mizan. Qom: Esmailian Publications.
Abdi, A. (2022). The moral justification of evil and critical evaluation of Marilyn McCord Adams' view from the perspective of Kant's moral theology. Quarterly of Journal and Philosophy, Year 18, No. 72, 171-193. (in Persian)
Elm Mehrjerdi, N. & Shaker, M. (2014). The Doctrine of Incarnation in the Scale of Criticism. Religious Thought, No. 48, 65-86. (in Persian)
Adams, M. M. »Redemptive suffering: A Christian solution to the problem of Evil« in The problem of Evil Selected Readings, by Michael Peterson, university of Notre dame press.
Adams, M. (1977). Chalcedonian Christology: A Christian solution to the problem of Evil. Davis S.T.(eds) philosophy and Theological Discourse, Claremont Studies in the philosophy of religion. Palgrave Macmillan, London, 173-199.
------------ (1988). Problems of Evil: More advice to Christian philosophers. Faith and philosophy. Journal of the society of Christian philosophers, Rol. 5, Iss 2, 121-143.
------------ (2006). Christ and horrors. New York: Cambridge university press.
------------ (2013). »God because of Evil: A pragmatic Argument from Evil for Belief in God«, in The Blakwell companion to the problem of Evil. Edited by Justin P. Mc Brayer and Daniel Howard-Snyder, Wieley‏-Blackwell, 2013.
------------- (1999). Horrendous Evils and the Goodness of God. New York: university press..
Ambord, Daniel. (2010). Meaning and meaningmakers, Arsdisputandi, no:10, pp.1-13.
Bell, William. (2016). Horrendous Evils and the problem of representation, New York:university of Missouri-s.t.louis, spring 14, pp.1-31.
C.S. Lewis (2001). A Grief Observed. New York:HarperOne.
Gleeson, Andrew. (2015). On letting go of Theodicy: Marilyn Mc Adams on God and evil. Sophia, no:1 ,pp. 1-12.
.Morrow, Lance.(1991).  Evil. Time, june 10, pp. 48-53.
-------------- (1992). The problem of Evil: selected Readings. New york: university of Notre dame press.
Russell, Jeffrey. (1974). The experience of Evil. Listening 9. England: philosophy documentation center
Tallon, Philip. (2009). THE POETICS OF EVIL: A STUDY OF THE AESTHETIC THEME. London: University of St Andrews,