دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 247-321