نویسنده = �������������� ������������������ ������������������
بررسی استدلال‌های مدافعان خطاناپذیری کتاب مقدس

دوره 7، شماره 6، مرداد 1389، صفحه 135-158

محمد حقانی‌فضل؛ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی