نویسنده = پی‌کانی، جلال
تعداد مقالات: 1
1. ویلیام اکام و مبناگرایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1388

عبدالله نصری؛ جلال پی‌کانی