نویسنده = علی‌تبار فیروزجایی، رمضان
تعداد مقالات: 1
1. منزلت عقل متعالی (نقش عقل در ساحات مختلف دین)

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-112

10.22059/jpht.2016.58591

رمضان علی‌تبار فیروزجایی