نویسنده = اکبری زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان سوره مریم، زن در تعامل با عرف و عفاف

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-50

10.22059/jpht.2013.36188

علی رضا محمدرضایی؛ فاطمه اکبری زاده