نویسنده = حسینی کوهساری، سیداسحاق
تعداد مقالات: 1
1. اتحاد عمل و عامل در اندیشه دینی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 163-186

10.22059/jpht.2013.35500

سیداسحاق حسینی کوهساری