نویسنده = سلطانیان، کیهان
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد فخر رازی به تحلیل معناییِ «معرفت» و واژگان مرتبط با آن در متون دینی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

10.22059/jpht.2017.62416

کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا