نویسنده = �������������� ������ �������������� ������ ������ ��������