نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������������
تأثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مسئلۀ صدور

دوره 11، شماره 2، تیر 1393، صفحه 217-242

10.22059/jpht.2014.51714

سید محمد حکاک؛ محمدرضا موحدی نجف آبادی