نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظر حکمت صدرایی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 23-43

10.22059/jpht.2020.283077.1005670

سید مهدی سجادی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سید موسوی