نویسنده = محمودی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای دینی به هنر مقدس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 139-159

ابوالفضل محمودی؛ پریا الیاسی