نویسنده = آکوچکیان، احمد
تعداد مقالات: 1
1. نظام تنزیلی قرآن کریم در فرایند آیندهنگاری راهبردی تحول

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 49-71

10.22059/jpht.2019.133214.1005294

احمد آکوچکیان؛ مرضیه فرجیان شوشتری