نویسنده = مطهری خواه، ذبیح
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد فردی و اجتماعی دین از دیدگاه ابنسینا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 795-830

10.22059/jpht.2015.57435

ذبیح مطهری خواه