نویسنده = علیزاده، سیده معصومه
تعداد مقالات: 1
1. متدولوژی ویتگنشتاین در خصلت غیر شناختی زبان دینی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 771-792

10.22059/jpht.2019.253323.1005549

سیده معصومه علیزاده؛ محمد رسول آهنگران