نویسنده = نجفی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر تعریف فلسفۀ فقه و ساختار مسائل آن

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 543-569

10.22059/jpht.2019.275119.1005640

محمدرسول آهنگران؛ زهرا نجفی