نویسنده = ��������������������������� ������������
مفهوم خدا در دعاهای کودکان غربی و شرقی (آمریکایی و ایرانی)

دوره 9، شماره 12، شهریور 1391، صفحه 145-166

10.22059/jpht.2012.29440

سعید رحیمیان؛ سودابه شکرالله‌زاده


مفهوم کودکانة خدا در شعر معاصر ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 133-160

سعید رحیمیان؛ عظیم جباره؛ سودابه شکرالله‌زاده