دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اعجاز بیانی قرآن کریم در پساپرده اسلوب ادبی عدول بین اسم و فعل (با تکیه بر نظریه نقشگرای یاکوبسن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22059/jpht.2020.301205.1005745

مهران غلامعلی زاده؛ مجتبی عمرانی پور


2. بررسی عقلانیت باورهای دینی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22059/jpht.2021.322507.1005826

منصور نصیری؛ محمد سعید عبداللهی


3. بررسی و نقد دیدگاه قاضی سعید قمی در مورد صفات خداوند با تاکید بر صفت علم الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22059/jpht.2021.313094.1005796

الیاس موسوی خسروی؛ یحیی کبیر


4. ارزیابی نظریه هرمنوتیکی اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22059/jpht.2021.316453.1005807

محمدرضا بیات؛ محمدعلی باقری


5. نقد تصویر خدا در انجمن های دوازده قدمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22059/jpht.2021.311568.1005784

محمدمهدی ولی زاده؛ حمزه شریفی دوست