دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اعجاز بیانی قرآن کریم در پساپرده اسلوب ادبی عدول بین اسم و فعل (با تکیه بر نظریه نقشگرای یاکوبسن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22059/jpht.2020.301205.1005745

مهران غلامعلی زاده؛ مجتبی عمرانی پور


2. ارزیابی نظریه هرمنوتیکی اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22059/jpht.2021.316453.1005807

محمدرضا بیات؛ محمدعلی باقری


3. تحلیل و بررسی رابطه ایمان و اراده، با تأکید بر آراء پلنتینگا و ویلیام جیمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22059/jpht.2021.318931.1005813

فائزه برزگر تبریزی؛ حسن قنبری؛ منصور نصیری


4. بررسی تلقی رانر از وحی و تاثیر آن بر دیدگاه وی در باب تکثر دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22059/jpht.2021.321002.1005820

عطیه کشتکاران؛ رضا گندمی نصرآبادی


5. رابطه انسان و اهوره مزدا در شکل گیری اخلاق دینی براساس نظریه کارکردگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22059/jpht.2021.329842.1005849

سید سعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل